Privacybeleid

Vzw KOMPAS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en streeft ernaar uw privacy maximaal te waarborgen. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Vzw KOMPAS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hieronder)
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als vzw KOMPAS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, kan u contact opnemen via onderstaande gegevens:

vzw KOMPAS
Botestraat 131-133
9032 Wondelgem
09 216 26 60
[email protected]

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door vzw KOMPAS verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden:

 • om onze dienst- en hulpverlening te kunnen garanderen op een kwaliteitsvolle manier
 • om een betaling te kunnen uitvoeren
 • als we hiertoe wettelijk verplicht zijn
 • om fiscale attesten te kunnen aanmaken voor de voorziene giften
 • om nieuwsbrieven en jaarverslagen te versturen

Hoe bekomen wij deze persoonsgegevens?

Vzw KOMPAS kan uw gegevens op verschillende manieren vergaren:

 • Via doorverwijzing van gerechtelijke instanties (jeugdrechtbank, jeugdparket, sociale dienst jeugdrechtbank,…)
 • Via wat u onszelf vertelt
 • Via mailing, website/cookies

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt tijdens contacten met medewerkers van vzw KOMPAS: bv. bankrekeningnummer, bepaalde medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel en alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Vzw KOMPAS bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of op grond van wet vereist is.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan een derde partij doorgeven,

 • indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • indien u ons hiertoe toestemming geeft

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Vzw KOMPAS zal uw persoonsgegevens nooit verkopen, noch verhuren, verdelen of op enige andere manier commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: check COOKIE POLICY.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht

 • om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
 • om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door vzw KOMPAS
 • op gegevensoverdraagbaarheid: dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

U mag een reactie van ons verwachten binnen de 4 weken, nadat we uw verzoek hebben ontvangen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Vzw KOMPAS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Alle personen die namens vzw KOMPAS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We gebruiken een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via bovenstaande gegevens.

U heeft tevens altijd het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.